ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ РОБІТ №____

 

                                                                                                                         26 січня 2018р.

ФОП Мінчук Микола Олександрович «СТЕЛІВАМ» (надалі іменується “Виконавець”) в собі директор що діє на підставі статуту та           надалі іменується ’’Замовник”) в особі замовник що діє на підставі статуту , з другого боку , в подальшому разом іменуються ’’Сторони” , а окремо -“Сторона”, уклали цей Договір про виконання робіт (надалі іменується “Договір”) про наступне:

 1. Предмет договору

1.1 В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується за завданням Замовника виконати роботи, передбачені п. 2 Договору, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці роботи.

 1. Відомості про роботи, що виконуються Виконавцем

2.1. Виконавець виконує наступні роботи:

Монтаж  тяжної стелі, а саме: монтаж  стінового з використання дюбелів 6х40 виробництва   Польща, монтаж ПВХ плівки RENOLIT 1.8метра ширина  (,монтаж світильників  точкових  (без укладання  електричного кабелю).

Якість робіт, виконаних Виконавцем, має відповідати вимогам, що звичайно ставляться до робіт такого характеру на момент передання їх Замовникові.

 1. Термін виконання робіт

3.1. Виконавець зобов’язується виконувати роботи у строк 5 днів з дати отримання передплати від Замовника. Датою передплати є дата зарахування коштів від Замовника на рахунок Виконавця, який вказаний у цьому Договорі. Виконавець має право дострокового виконання робіт.

 1. Гарантія

4.1   Гарантійний термін на монтажні роботи  складає 36 місяці з моменту передачі виконаних робіт Замовникові.

4.2 Гарантія на продукцію  складає 12 років з моменту передачі виконаних робіт Замовникові.

Гарантія включає в собі :

– незміність структури і кольору   –  12років

– міцність  з’єднувального зварного лінійного шва і зєднання матеріалу з гарпуном –12 років

4.3 Гарантія дійсна тільки при наявності гарантійного талона  та документації , що пітверджує  придбання виробу, а також  дотримання інструкції  експлуатації

Гарантія   перестає діяти в тому випадку  якщо Замовник  не дотримувався  інструкції з  експлуатації  натяжних стель .

До  даного   договору додається  Гарантійний  талон та інструкція по експлуатації  натяжних стель він гарантує оригінальну якість виробу

4.4. Перебіг гарантійного строку починається з моменту Акту виконаних робіт,що підтверджує факт прийняття виконаних робіт Замовником.Усунення прихованих недоліків, або недоліків які не могли бути помічені Замовником при звичайному прийманні виконаних робіт, і були виявлені після складання Акту виконаних робіт, гарантується Виконавцем протягом 36 місяців від дня підписання Сторонами Акта виконаних робіт.

4.5. Виконавець не пізніше 12 годин після отримання інформації про виявлені приховані недоліки сповіщає Замовника про дату прибуття свого представника для погодження питань, пов‘язаних з їх усуненням силами і за рахунок Виконавця.

 1. Ціна та умови оплати роботи.

5.1. Загальна вартість робіт за Договором становить 14 399 грн. 60 коп.) До  договору  додається  ДОДАТОК 1

Терміни оплати:

 • протягом трьох робочих днів з моменту підписання цього Договору – передплата у розмірі 10% грн. а саме – ( грн  ) гривень шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Датою здійснення передплати є дата надходження відповідних коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
 • протягом трьох днів з моменту підписання акту прийому-передачі робіт – остаточний розрахунок шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.2. Здача робіт Виконавцем та приймання їх результатів Замовником оформлюється Актом прийому-передачі виконаних робіт, який підписується повноважними представниками Сторін протягом 3 (трьох) робочих днів після фактичного завершення робіт.

5.3. Підписання Акту прийому-передачі представником Замовника є підтвердженням відсутності претензій до Виконавця з його боку.

 1. Права та обов’язки Сторін
  • Виконавець зобов’язаний:
 • за письмовим завданням Замовника особисто надавати останньому визначені цим Договором роботи в строк —— робочих днів з дати отримання передплати;
 • забезпечувати якість виконаних робіт відповідно до вимог , які узгоджені Виконавцем із Замовником або згідно із вимогами, яким такі роботи звичайно повинні відповідати;
 • при неможливості в передбачений цим Договором строк виконати роботи, негайно повідомити про це Замовника у письмовій формі з обґрунтуванням.
  • Виконавець має право:
 • отримувати від Замовника інформацію, необхідну для виконання робіт за цим Договором;
 • отримати за виконану роботу оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.
  • Замовник зобов’язаний:
 • прийняти роботу, виконану відповідно до Договору, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов Договору або інших недоліків негайно заявити про них Виконавцю.
 • сприяти Виконавцю у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених цим Договором.
 • забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для виконання робіт.
  • Замовник має право:
 • відмовитись від прийняття результатів виконаних робіт, якщо ці роботи не відповідають умовам Договору, і вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов’язків за цим Договором.
 1. Відповідальність Сторін за порушення Договору
 • У випадку порушення зобов’язань , що виникає з цього Договору (надалі іменується “порушення Договору”),Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.
 • Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
 • Сторона не несе відповідальності за порушення Договору , якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
 • Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що зміни якості монтажу натяжної стелі відбулись внаслідок конструктивних змін у приміщеннях,а саме: деформація стін,  деформація штукатурки.
 • У випадку порушення строку надання послуг Виконавець сплачує Замовнику в розмірі 0,01% за кожний день прострочення, але не більше подвійної ставки НБУ.
 • У випадку порушення строків перерахування коштів за виконані роботи Замовник сплачує Виконавцеві неустойку в розмірі 0,1% за кожний день прострочення, але не більше подвійної ставки НБУ.
 1. Форс – мажорні обставини
 • Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.
 • Якщо форс – мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.
 • Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна письмово не пізніше п’яти днів повідомити іншу Сторону про настання форс – мажору, припинення виконання своїх зобов’язань із проектом врегулювання взаємних зобов’язань.
 • Наявність форс – мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами Торгово – промислової палати або іншого уповноваженого органу України.
 • Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс – мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.
 1. Вирішення спорів

9.1.  Відмовитись від прийняття результатів виконаних робіт, якщо ці роботи не відповідають умовам Договору, і вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов’язків за цим Договором.

 • Усі суперечки, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
 • Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

.

 1. Місцезнаходження і реквізити Сторін

 

ВИКОНАВЕЦЬ:                                                                         

 

ФОП  Мінчук М.О

 80193 Львівська обл. м Соснівка  вул. Шахтарська  22/1                                                 

Код ЄДРПОУ 3199505293

п/р 2600901679440 в ПАТ  «Кредобанк»

МФО 325365

Тел..0637244606

Директор___________                     Мінчук Микола Олександрович                      

                                                                                             

ЗАМОВНИК:

 

 
                                                                     

 

Додаток 1

 

Послуги  Кількість 0д.вим. Ціна м2

Грн.,

Сума

Грн.,

                                                                                         

1 Монтаж стельової системи POLYPLAST 40,99 M2 230 9427,70
2 Монтаж стельової системи коридор 3,54 M2 230 814,20
3 Монтаж світла   ( до 105мм) 17 шт 100 1700
4 Монтаж  багета вставки 54,22 м 35 1897,70
5 Додаткові  кути стелі  в кухні/ 4 безкоштовно  2 шт 80 160
6 Обхід газової труби 36-40мм 1 шт 80 80
7 Додаткові  кути стелі  в зал/ 4 безкоштовно  4 шт 80 320

                                                                                                                                      

                                                                    Загальна вартість      14 399,60 грн                                                                                                    

Вартість вказана  з матеріалом для  монтажа цілої конструкції

В загальну вартість не входить:

-Електричний кабель

-Точкові світильники

-Лампочки

-Люстра

-Карніз потолочний 

Виконавець :                                                                  Замовник:

ФОП  Мінчук М.О.     


                                        

   Міжнародні сертифікати на натяжну стелю

Наша фірма проводить монтаж тільки з сертифікованих полотен.Фірма Стелі ВАМ співпрацює з міжнародними компаніями по виготовленню натяжних стель.Ми гарантуємо що всі натяжні стелі є сертифіковані до міжнародного стандарту, а саме  ISO 9001:2008